افسانه ها و مسئله ثبت

مجله روشنان- دفتر یازدهم - پاییز ۱٣٩٠

دسته : ادبیات
نویسنده : ابوذر کریمی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر 1390 مجله روشنان- صفحه 39 تا 53 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : افسانه ها و مسئله ثبت (مقدمه ای بر مرثیه ای نا تمام )
سال انتشار : ۱٣٩٠