فرصت چیست؟چگونه از فرصت ها استفاده کنیم

فرصت چیست؟چگونه از فرصت ها استفاده کنیم

دسته : مقالات
نویسنده : آقای نادر تقویمی
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

دوران دبستان فرصتی است که بیشتر وقت خود را می توانیم با بازی کردن...(کاری از آقای نادر تقویمی-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بدرآباد)

شرح مقاله

بنام خداوند بخشنده مهربان

فرصت چیست وچگونه از فرصت ها استفاده کنیم

 

امام حسن مجتبی (ع )در حد یثی می فر ماید: 

فرصت به شتاب از د ست میرود وبه کندی باز می گردد.    (بحار الا نوار علا مه مجلسی –ج 78)

ازکتاب یک حدیث  -یک حکا یت     گرد آورنده: حسین معلم

 کلمه فرصت در فر هنگ لغت عمید به معنای  وقت منا سب برای کاری – مجا ل – نوبت است  .

مقد مه :

انسان از بدو تولد فرصت زند گی کردن را به دست می آورد و طی مراحل مختلف زند گی فر صت های برای به دست آوردن

مو قعیت های خو ب در اختیارش قرار می گیرد در صورت شنا سا یی فر صت های به دست آمده واستفاده درست و بجا از این

فر صت ها به اهداف بزرگ و از قبل تعین شده بدون هیچ گو نه نگرانی و مشکلی دست پیدا خو اهد کرد حال چگو نه از فرصت

ها یمان  استفا ده کنیم.

دوران کو دکی قبل از شروع دبستان: 

دوران قبل از دبستان فرصت های است که بیشتر وقت خود را می توا نیم بابازی کردن با دوستان استراخت کردن وخو ابیدن وکنار

خا نواده بودن سپری کنیم وباید سعی کنیم در تمام اوقات از شرا یط بدست آمده استفا ده و لذت ببر یم و غیر ازمورد هایی را که

اشاره کرد یم هیچ گو نه مسوو لیتی بعهده ما نیست و کسی هم از ما انتظاری ندار د ودر صورت استفاده از فر صت ها نشان از این

است که ما توانسته ایم از فرصت ها یما ن بدر ستی استفا ده کنیم وبعد از این غم حسرت از دست دادن فر صت ها رانخو اهیم

خو رد وپشیمان نیستیم و با مرور خا طرات گذ شته آن روزها بسیار لذ ت خو اهیم برد ودر غیر اینصو رت نه تنها کاری 

  نمی توانیم انجام دهیم بلکه فرصت های جدید به دست آمده  ر ا هم از دست خواهیم داد.

 

دوران شرو ع تحصیل:   

دوران تحصیل در مقطع دبستان یکی از دوران بسیار شیر ین ومهم زندگی هر فرد محسو ب میشو د محیط و دوستان  جد ید

ومهمتر شروع یاد گیری خواندن نوشتن که می تواند با شنا خت خود ودنیای پیر امون با دیگران بیشتر آشنا شد وبا آنها ارتبا ط

برقرار کرد واستفاده صحیح وغنیمت شمردن فر صت ها  قد مهای اولیه یا بهتر بگو یم با لا رفتن از پله های تر قی را به ما نشان

خو اهد داد وما را برای پیشر فت های تحصیلی آماده خو اهد نمود در پرا نتز بگو یم ( مهمترین روزهای یادگیری وعادت کر دن به

درس خوا ندن و لذ ت بردن از آگا هیهاودست یا بی به موفقیت ها باعث انگیزه بیشتر برای تلاش و مسوولیتهای است که درآینده به

عهده ما گذا شته می شود) وما را تر غیب خواهد کرد که مراحل جد ید را با اشتیا ق انتخا ب نما ییم و کمتر پیش خواهد آمد که وقت

 خودرا بیهوده از دست بد هیم ووقتی که به پشت سر خود نگاه می کنیم دوران کودکی  دوران تحصیل ابتدایی با عث شادی مان

 خو اهد شد و در آینده به عنوان افرادی موفق در جا معه بزر گتر ها قدم می گذ ار یم ومی توانیم نقش موثری در موفقیت جامعه

داشته باشیم.

                                                                                                                     

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩٢