اثر بخشی قصه گویی بر هوش هیجانی نوجوانان دختر

نویسنده : ملوک هاشمی، کارشناس مسوول فرهنگی ، هنری ، ادبی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی قصه گویی بر هوش هیجانی نوجوانان دختر 11 تا 13 ساله عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر ایلام انجام گرفت . در چهارچوب روشی شبه تجربی ، در قالب یک طرح پیش آزمون – پس آزمون – پیگیری با گروه کنترل ، تعداد 30 دختر نوجوان 11 تا 13 ساله به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه جایگزین شدند . گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل "قصه گویی" قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد . پس از دو ماه و نیم پیگری به عمل آمد که بیانگر پایداری اثر مداخله بر روی متغیر مستقل و افزایش نمرات گروه آزمایش بود .ابزار سنجش هوش هیجانی پرسشنامه ی شات بود و داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد که میزان تاثیر قصه گویی بر تنطیم هیجان 33/0 و تاثیر قصه گویی بر ارزیابی هیجان 86/0 و همچنین بر بهره برداری از هیجان 62/0 است . بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات بدست آمده توصیه می شود که از قصه گویی در جهت افزایش توانش های هیجانی و تنظیم هیجان استفاده شود .
واژگان کلیدی : قصه گویی ، هوش هیجانی ، نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

مشخصات مقاله
موضوع : اثر بخشی قصه گویی بر هوش هیجانی نوجوانان دختر ۱۱ تا ۱٣ ساله عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر ایلام
سال انتشار : ۱٣٩۵