برنج حاصل رنج

دسته : زیست محیطی
زیر رده : حکایت
گونه : واقعی (رئال)
نویسنده : لیلا نوری

همیاران برنج کاری هر بار کار بخش های از زمین ها را به عهده می گیرند و علف های هرز را جدا می کنند یا با اصطلاح وجین می کنند. آنها خیلی زحمت می کشند.

لیلا نوری، 12 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فریدون کنار

شرح داستان

کشاورزان در حال نشا هستند جوانه ها را داخل خزانه می گذراند روی آن را با نایلون می پوشانند. جوانه ها سه یا چهار روز داخل نایلون می مانند که به این دسته ها چوله می گویند وقتی یک گیاه می خواهد رشد کند به خاک و آب نیاز دارد.

کشاورزها ـ مرد و زن ـ در حال کاشت بودند. آقای حسینی از آقای مزرعه دار خواست که توضیحاتی درباره برنج کاری به بچه ها بدهد. آقای مزرعه دار گفت من در حال کاشت بذر هستم.  وقتی گیاه کامل رشد کند آن ها را بسته بندی و در آخر به کشورهای اروپایی صادر می کنند. وسط زمین کشاورزی یک خانه ی چوبی درست کرده بودند که وقتی کشاورزان خسته می شوند به آن کلبه می روند هم استراحت می کنند و هم غذا وآب می خورند.

همیاران برنج کاری هر بار کار بخش های از زمین ها را به عهده می گیرند و علف های هرز را جدا می کنند یا با اصطلاح وجین می کنند. آنها خیلی زحمت می کشند.

در هر هزار متر 250 کیلوگرم برنج طارم معمولی می کارند. هر یک خوشه 8 تا10 تا بار می دهد و وقتی که رشد آن زیاد می شود باعث می شود که ریشه ها از هم جدا شوند.

من پرسیدم کدام زمین کشاورزی در فریدونکنار بهترین زمین است؟

برادر شهید مسلم رسولی که آن جا همیاری می کرد گفت همین جا؛ مخصوصا پیش آن درخت که بعضی وقت ها از 12 تا هم بیشتر بار می دهد و هم زمین مرغوب تری دارد.

محدثه از برادر زاده ی شهید مسلم رسولی در مورد تور در  زمین پرسید. حسن آقا گفت چون آشغال به آنجا وارد نشود تور می گذارند. به کلبه ی کشاورزان بازگشتیم. در آنجا کدویی روییده بود،آقای حسینی به من گفت به کدو در زبان مازندرانی کَئی می گویند. سیر و پیاز هم در آن جا رشد کرده بود. سرسبزی و طراوت رایحه ای دل انگیز به آن جا می داد. یکی از کشاورزان به ما گفت از عراق مردی آمده تخمی از برنج طارم به آنها داده بود و خیلی از آن تخم  تعریف می کرد.

من اصلاً دوست نداشتم آن روز تمام شود چون خیلی خوش  گذشت.