گلبرف

دسته : طبیعت
شاعر : محمود پور وهاب
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

قلّه‌ها كلّه قندند
دشتها پنبه‌زارند
شاخه‌ها دانه دانه
باز گلبرف دارند

شعر

قلّه‌ها كلّه قندند
دشتها پنبه‌زارند
شاخه‌ها دانه دانه
باز گلبرف دارند

بامها رنگ خورده
دودكشها پر از آه
می‌رود گربه در برف
روی دیوار كوتاه

پر ز گلبرف، نارنج
دستهایش خمیده
روی آن می‌درخشند
میوه‌های رسیده

آن طرف‌تر كلاغی
روی بازوی بید است
بالهای سیاهش
رنگ خورده، سپید است.

گرچه با بارش برف
سوز آواز باد است
دختری توی كوچه
می‌دود شاد شاد است.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی