سالهای دور

دسته : عاطفی
شاعر : فائزه رسکتی
گروه سنی : سال
قالب شعر : غزل

با ما همیشه همسفر سال های دور
ای آســـمان معتبر سال های دور
می شد به سمت آبی تو بال و پرگشود
آن لحظه های مستــمر سال های دور
بی تو نشسته ایم و رهامان نمی کند

شعر

سالهای دور

با ما همیشه همسفر سال های دور     

ای آســـمان معتبر سال های دور 

می شد به سمت آبی تو بال و پرگشود   

آن لحظه های مستــمر سال های دور

بی تو نشسته ایم و رهامان نمی کند   

یاد نگاه بــکر و تر ســـال های دور

درخود خلاصه ایم و به بالا نمی رسیم 

یعنـی نمانده بال و پر ســال های دور

آیا به ابتــدای تو نــزدیک می شود         

من این همیشه دربدر سال های دور؟          

فائزه رسکتی، کارشناس فرهنگی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان