رسم

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

این راه و رسم زندگی است
امروز، فردا می‌شود
هر جوجه‌ای قد می كشد
هر غنچه‌ای وامی‌شود

شعر

این راه و رسم زندگی است
امروز، فردا می‌شود
هر جوجه‌ای قد می كشد
هر غنچه‌ای وامی‌شود

گاهی نگاه آفتاب
گم می‌شود در ابر و باد
گاهی كبوتر می‌پرد
در آسمان، خوشحال و شاد

گاهی درخت و یك بهار
گاهی درخت و یك خزان
با برگهای خشك و زرد
یا برگهای نوجوان

یك دل همیشه شاد نیست
در آن همیسه غصه نیست
لبخند و گریه با هم است
این راه و رسم زندگی ست.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی