عوض شده دلم

دسته : عاطفی
شاعر : خشایار رستم نژاد
گروه سنی : سال
قالب شعر : سپید

دیگر با دیدن یک بچه ی گل فروش
بغض نمی کنم
دیگر حتی با زمین خوردن کسی
نمی شکند دلم
دیگر حتی گریه نمی کنم

شعر

عوض شده دلم

دیگر با دیدن یک بچه ی گل فروش

   بغض نمی کنم

دیگر حتی با زمین خوردن کسی

نمی شکند دلم

دیگر حتی گریه نمی کنم

بر دردهای قلبم

دیگر حتی حس می می کنم

زیر نرده های این تن

یک قلوه سنگ

دارم

آری انگاری

عوض شده دلم.

خشایار رستم نژاد، 16ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره دو ساری