مادر مهربان و صبور من

دسته : عاطفی
شاعر : کیمیا کریمی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

مادر من صبور،
صبر و تحمل دارد

شعر

مادر مهربان و صبور من

یک فاجعه بزرگ آمد

 به خانه ما

او چند روز می ماند

این فاجعه بزرگ

 فوت پدربزرگ است

این برای مادرم یک داستان بد است

اما

مادر من صبور،

صبر و تحمل دارد

با اینکه رفته از دست

پدربزرگ خوبم

کیمیا کریمی، 10 ساله             

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پل سفید