دل من رنگین کمان است

دسته : عاطفی
شاعر : طاها حسین نژاد
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

من فکر میکنم توی دلم
گل، مهربانی، رنگین کمان و دریاست

شعر

من فکر میکنم توی دلم

گل ، مهربانی ، رنگین کمان و دریا است .

و در کنار دریا، پدر و مادرم

اینهایی را که گفتم توی دل من است

توی دل شما چیست ؟

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی