نیاز

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال

ماه گفت:

«تمام عمر دورت می گردم

هرچه نور دارم

به تاریکی شب هات می ریزم

فقط نزدیک تر بیا!»

شعر

ماه گفت:

«تمام عمر دورت می گردم

هرچه نور دارم

به تاریکی شب هات می ریزم

فقط نزدیک تر بیا!»

زمین

دلش به خورشید گرم بود!