شب دوشنبه

دسته : عاطفی

شب دوشنبه ساعت ده
در آسمان شب دویدم
به دیدن ستاره رفتم
دویدم و به او نرسیدم

شعر

شب دوشنبه ساعت ده
در آسمان شب دویدم
به دیدن ستاره رفتم
دویدم و به او نرسیدم

عروس آسمان شب بود
ستاره در لباس روشن
چقدر با ستاره‌هایم
قشنگ می‌شود شب من

شب دوشنبه باز پیچید
در آسمان صدای پایم
شدم ستاره‌ای و رفتم
به دیدن ستاره‌هایم