نوبت تو بود

سپر عمو

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

آخرین دقیقه های جنگ بود

قاسم (ع) از مسیر اشکها

وازمسیردیدگان آسمان پیر

در گذشته بود

نوبت تو بود

شعر

آخرین دقیقه های جنگ بود

قاسم (ع) از مسیر اشکها

وازمسیردیدگان آسمان پیر

در گذشته بود

نوبت تو بود

تا برادری کنی

کودکان عاشق حسین (ع)را

سروری کنی

نوبت تو بود

یادی از پدرکنی

نوبت تو بود

تا در آن درنگ ناگزیر

دست های یاحسین(ع) خویش را

درمقابل پلشتی یزیدیان

سپر کنی

                                                               سو دابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی