جانهابایاداوسامان گرفت

دسته : ملی، میهنی
شاعر : فاطمه شرافتی ازمرکزهامون

جانهابایاداوسامان گرفت
انقلاب بایاداوجریان جریان گرفت
بودآن سنگرآزادگان درتلاطم های جنگی بی قرار
انقلاب نوربلافرجام ماست
انقلاب نوربلافرجام ماست
انقلاب راه دگرآغازماست