سال هامی گذرد

دسته : ملی، میهنی
شاعر : فاطمه شرافتی ازمرکزهامون

سال هامی گذردو
انقلاب انقلابی ترمی شود
شوق وشورانقلاب بهترمی شود
این انقلاب بربلندای جهان
بازانقلابی زیباترمی شود