سالهامیگذرد

دسته : ملی، میهنی
شاعر : فاطمه شرافتی ازمرکزهامون

سالهامیگذردو
انقلاب انقلابی ترمی شود
شوق وشورانقلاب بهترمیشود
این انقلاب بربلندای جهان
بازانقلابی زیباترمی شود