انقلاب که ازراه رسید

دسته : ملی، میهنی
شاعر : مژگان دهمرده،عضونوجوان مرکز۲ زابل

انقلاب که ازراه رسید
عطرخون شهیدان درآسمان درآسمان پیچید
نورپیروزی برچهره ی وطن تابید،
پرچم ایران به خودبالید
حس زیبای آزادی درقلبهاتپید
ولب های ایران
باآمدن امام،خندید