انقلاب خونین

دسته : ملی، میهنی
شاعر : عسل خیاطی ازمرکزیک زاهدان

انقلاب شدانقلاب
انقلاب خونین
انقلابی که خالی شدازوسوسه های دشمن
سردادندجان دادندامابازایستادند
چه دلاورانه، چه شجاعانه
جان برکف دست نهادندو
آفتابی شدنددلیل برآفتاب
بوی بهارمی آیدازدل سیاه زمستان
گلهاکاشتندابرمردهای ایران