ای دوست

دسته : عاطفی
شاعر : زهراگلوی


لک لک را
کوه را
دریا را
جنگل را تماشا میکنی
گاه میبینی و نمیشنوی
گاه میشنوی و نمیبینی
ولی زندگی شگفت انگیز است
زندگی آنقدرها که فکر میکنی دشوار نیست
ای دوست
زندگی را با پستی و بلندیهایش بپذیر
زندگی میتواند زیباتر از سیلی زورآزمای باشد
که بدی میکند و از ذهن تو میگذرد
زهرا گلوی مرکز مجتمع زاهدان
مربی راهنما:وحیده جعفری