چهاردهمین انتظار

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

و بلوغِ من

قد مي‌كشد از

پشت اندوه نبودنت

شاعر این اثر از اعضای نوجوان کانون استان تهران است

شعر

ماه كامل مي‌شود

در چهاردهمين انتظار

و بلوغِ من

قد مي‌كشد از

پشت اندوه نبودنت

تو كه نيستي

ثانيه‌ها خوابند و

فكر مي‌كنم

اين چهارده سال بود

يا چهارده قرن؟