مرهم

دسته : عاطفی
شاعر : نوریه گیتی بین - عضو کانون پرورش فکری مجتمع رشت - استان گیلان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : غزل

اشعار عاشقانه ی من هم برای تو
شاید شود دو قطره ی مرهم برای تو
درخواب شاعرانه ی من باز آمدی

شعر

مرهم

 

اشعارعاشقانهی من هم برای تو 

شایدشود دو قطرهی مرهم برای تو

درخواب شاعرانه ی  من باز آمدی

گفتی: هزار قافیه دارم برای تو

باشدقبول ماتم دنیا برای  من 

آغوش باز شاعر بی غم برای تو

من با خدای شعر و ادب عهد بستهام 

تا قرص ماه و نافله باشم برای تو

شاعرشدند و محض تشکر دو دست من 

(آوردهاندچای تازه دم برای تو )

 

نوريه گيتي بين

 مرکزمجتمع

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵