نذر اردیبهشت

دسته : عاطفی
شاعر : نورجهان پوراحمدی - مربی فرهنگی مرکز آستارا٢- استان گیلان
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : مثنوی

نـذر هــزار دانه ی اردیـبهشـت داشــت
در ذمه ی نگاه بهــارش، بهشت داشــت

شعر

 نذر ارديبهشت

 

نـذر هــزار دانهی اردیـبهشـت داشــت

در ذمهی نگاه بهــارش، بهشت داشــت

آهـسته ورد خواند به گوشش فرشتــهای:

«تــو در کتاب حاجت خود، گل نوشتهای

ای آنکـــه بـیقـرار نسیــم و پـــرندهای

شـک نیست در مسـابقـهی دل، بـرندهای»

در ایــستگاه آخـر عمـــرش کـه ایــستاد،

بــر درد قلــب سـوختــه، فرمان «ایست»داد:

«شــایــد مــرا به خاطرههایــی سپــردهای

قــدری بـــمان. نگو که دل از یـــادبردهای»

تـــاحاجتـــش روا شـــود از خود سوال کرد

پـــــرهیــز بایــد همه فــکرمحــــال کـــرد

بایـــد بــــه واقعیـــت محتــوم دل سپـــرد

بایـــد از ایـــن معامــــلههــا نــام نیــک برد

ایــن درک مبهــم از همــه لطــف آدماست

دنیـــــا همـــیشه با همه خـــوشي، یکدم است.   

 

   نورجهان پوراحمدي 

مربي فرهنگي آستارا دو       

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۴