بستنی با بوی تو...

دسته : عاطفی
شاعر : پروین جعفری - عضو کانو پرورش فکری مجتمع رشت - استان گیلان
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال
قالب شعر : سپید

تازه دلم را کوک کرده ام
و سرود می خوانم
اما، به تو قول می دهم
بساط بستنی فروشی ام که تمام شد...

شعر

بستنيبا بوي تو...

 

تازه دلم را کوک  کردهام

و سرود میخوانم

اما، به تو  قول میدهم

بساط بستنی فروشیام که تمامشد...

سری هم به گلخانه بزنم

آخر ، نرگسهای مادربزرگ

بوی تورا میدهند..

من هم یواشکی بوی تورا میچینم

و در جیبم میگذارم...

جمعهها، 

همیشه بستنیها

بوی نرگس میدهند...

پروين جعفري ، گروه سنی ه،   مرکز مجتمع     

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩٢