پرنده زیباست

دسته : طبیعت
شاعر : سید محمد متولیان
قالب شعر : نیمایی

پرده حس دارد
روی درخت آواز می خواند
در آسمان پرواز می کند
و با تمام قلبش خدا را دوست دارد
پرنده آزادی را دوست دارد

سید محمد متولیان، 14ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر

شعر

پرنده زیباست

پرنده صدا دارد

پرنده پر دارد

پرنده دل دارد

پرده حس دارد

روی درخت آواز می خواند

در آسمان پرواز می کند

و با تمام قلبش خدا را دوست دارد

پرنده آزادی را دوست دارد

پرواز روی ابرها

بالای زمین

زیبایی های را می بیند

تأثیر می گیرد

و حاصل آن

آواز زیبایش می شود.