کبوتر آزاد

دسته : عاطفی
شاعر : امیرحسن علیزاده
قالب شعر : سپید

من کبوترم کبوترم کبوتر
و پرواز می کنم مانند معجزه

امیرحسن علیزاده،11ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر

شعر

نذر دل من مانند معجزه است

آسمان درد من بسیار زیاد

پنجره ها پنهان

و صحن من راز مهمی در خود دارد

من مانده ام ناراحت با دست های دوری

نمی دانم تن را وارد حرم کنم

یا غم های بسیارم را

من کبوترم کبوترم کبوتر

و پرواز می کنم مانند معجزه