روز بین‌المللی زبان اشاره و هفته بین‌المللی ناشنوایان

۱ تا ۸ مهر هفته بین‌المللی ناشنوایان است و از امسال با تصویب و به رسمیت شناختن زبان اشاره از سوی سازمان ملل متحد ۲۳ سپتامبر، روز اول مهر به عنوان روز بین‌المللی زبان اشاره و بخشی از هفته بین‌المللی ناشنوایان نامیده می‌شود.

شرح برنامه

به این سبب موضوع امسال هفته بین‌المللی ناشنوایان «با زبان اشاره همه با هم برابر هستیم» انتخاب شده است. این موضوع بیان می‌کند که زبان اشاره فرصتی است که ناشنوایان نیز همانند همه افراد جامعه با شرایط یکسان با دیگر افراد جامعه به خدمات مختلف تحصیلی، شغلی و ... دسترسی داشته و از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند. موضوع امسال هفته بین‌المللی ناشنوایان، اصل برابری زبان اشاره با زبان‌های گفتاری را که در کنوانسیون حقوق معلولان آمده است، نیز بازتاب می‌دهد. و اشاره دارد به این که دسترسی به زبان اشاره و دسترسی داشتن به خدماتی که با این زبان ارائه می‌شود از جمله دسترسی به آموزش به زبان اشاره، برای رشد و پیشرفت ناشنوایان و دستیابی به «اهداف توسعه» پذیرفته شده در سطح بین‌الملل لازم و ضروری است.
زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان همچنین چندزبانی را تقویت می کند و اين به معنی ترویج، حفاظت و حفظ تنوع زبان‌ها و فرهنگ‌ها در سطح جهانی است.

مشخصات برنامه
از تاریخ :
۱٣٩٧/٠٧/٠۱
تا تاریخ :
۱٣٩٧/٠٧/٠٨