غصه بزرگ حلزون

داستان های علمی

دسته : کتابخوانی

حلزون روی بدن نرمش یک صدف سخت و محکم دارد. این صدف خانه حلزون است. او برای فرار از دست دشمن در صدفش پنهان می شود و...

مشخصات فیلم و صوت
نویسنده : محمدرضا شمس
اجرا کننده : عطیه احمد زاده
تنظیم پاییزه طاهری