شعر مذهبی از مسابقه کشتی امام حسن (ع)و امام حسین (ع)

داور کشتی

دسته : ترانه ها

پیامبر عزیز ما ، رفت شبی پیش دخترش

حضرت زهرا خونه بود ، با هردوتا گل پسرش

شرح فیلم و صوت

داور کُشتی

پیامبر عزیز ما ، رفت شبی پیش دخترش

حضرت زهرا خونه بود ، با هردوتا گل پسرش

همونجا گفت با بچه ها : حسن جونم حسین جونم

کدومتون قوی ترید ؟ کُشتی بگیرید ، بدونم

مثل دو مرد پهلوون ، روبروی هم ایستادند

اول بازی هردوتا ، با مهربونی دست دادند

پنجه به پنجه ، دست به دست ، بازو به بازو ، سر به سر

روی گلیم ساده ای ، کُشتی گرفتند دو پسر

از بازی قشنگشون ، خونه چه غوغا شده بود

داور مهربونشون ، غرق تماشا شده بود 

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : سید امیر حسین موسوی ٩ساله