شهر عسل ٢

داستان های علمی از کتاب شهر عسل

دسته : کتابخوانی

داخل کندو پر از زنبورهای ریز و درشت است و تعدادشان به 30000 تا 40000 می رسد. و...

مشخصات فیلم و صوت
نویسنده : محمدحسین صلواتیان
اجرا کننده : عطیه احمد زاده
تنظیم پاییزه طاهری
منبع : شهر عسل