پیرزن و ماه

دسته : قصه گویی
قصه گو : پدرو لوپز

پیرزنی که سن زیادی از او گذشته بود در خانه ای بسیار فرسوده ای زندگی می کرد. او شبها آهسته از اتاقش بیرون می آمد؛ به سمت آشپزخانه می رفت؛ چاقویی برمی داشت و زیر نور مهتاب روی نانش کره می مالید...

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری