تبر

کارگردان : احمد عربانی

این اثر درباره اهمیت همبستگی است.
تبری به جنگل وارد می‌شود و یک یک درختان را قطع می‌کند.
ترس و ناتوانی درختان، تبر را جسورتر می‌کند و چیزی نمی‌گذرد که جنگل بدون درخت می‌ماند.
تبر به جنگل دیگری نزدیک می‌شود.
اما درختان که از قصد تبر آگاهند، با هم متحد شده و تبدیل به قدرتی واحد می‌شوند.
به این ترتیب تبر در میان شاخه و برگ درختان متحد از بین می‌رود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶٠
مدت زمان :
عوامل :
نویسنده: احمد عربانی
فیلم بردار: عبدالله علیمراد
تدوین گر: محمد حقیقی
پویانما: احمد عربانی
صداگذار: محمد حقیقی
تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان