پسر، ساز و پرنده

پسری سازی پیدا می‌کند و کوشش دارد با آن نوای مطلوبی بنوازد ولی موفق نمی‌شود.
او از دیگران کمک می‌گیرد و برای نواختن ساز با افراد مختلفی برخورد می کند.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۵٠
مدت زمان :
عوامل : نقاشی و داستان: فرشید مثقالی
ازفکر: احمدرضا احمدی
چهار قسمت متحرک تصاویر: سودابه آگاه، بهجت پوشاکی، گلی توکلی و فیروز نجمی
فیلمبردار: دکتراسداله کفافی
صدا: هرایر آتشکار
لابراتور: فیلم‌ساز
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان