اصحاب فیل

به فرمان پروردگار، مرغان ابابیل با سنگباران کردن اصحاب فیل، آنها را نابود می کنند.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧۶
مدت زمان :
عوامل : نویسنده: سیدمهدی شجاعی

فیلم بردار: محمدرحیم بختیاری

تدوین گر: محمدحقیقی

موسیقی :سید محمد میرزمانی

مدیرتولید: محمد طلوع

مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی

پویانما: علی اصغرزاده

صداگذار:محمد حقیقی

تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان