آرزوی بزرگ ماهی کوچولو

برگزیده اول قصه گویی رضوی چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السلام)