آینه استثنایی

برگزیده ششم قصه گویی رضوی چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السلام)

دسته : قصه گویی
قصه گو : مهتاب شهیدی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

نوجوانی که لکنت دارد و دوست دارد که زودتر خوب شود تا این که به نیت شفا به زیارت امام رضا می رود و منتظر معجزه می ماند که معلمی با او آشنا شده و به او می گوید که منتظر معجزه نباش ... باید اول خودت بخواهی تا خوب شوی ... به وسیله آینه با او تمرین می کند....او خوب می شود و این واسطه ملاقات را امام رضا می داند.

شرح فیلم و صوت

نوجوانی که لکنت دارد و دوست دارد که زودتر خوب شود تا این که به نیت شفا به زیارت امام رضا می رود و منتظر معجزه می ماند که معلمی با او آشنا شده و به او می گوید که منتظر معجزه نباش ... باید اول خودت بخواهی تا خوب شوی ... به وسیله آینه با او تمرین می کند....او خوب می شود و این واسطه ملاقات را امام رضا می داند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : نوشته قصه گو
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه