یکی بود

دسته : حکایات

یکی بود

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : کبری موت جو مربی مسئول مرکز شهید فرخی ارومیه
منبع : مثل ها و قصه هایشان