میخواهی زوزه بکشی

دسته : حکایت

میخواهی زوزه بکشی

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : هادی بانی فاضل کارشناس فرهنگی کانون استان آذربایجان غربی
منبع : مثل ها و قصه هایشان