فوت کوزه گری

دسته : حکایات

فوت کوزه گری

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : هادی بانی فاضل کارشناس فرهنگی کانون استان آذربایجان غربی
منبع : مثل ها و قصه هایشان