درخت گردکان با این بزرگی

دسته : حکایات

درخت گردکان با این بزرگی

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : هادی بانی فاضل کارشناس فرهنگی کانون استان آذربایجان غربی
منبع : مثل ها و قصه هایشان