چه کشکی چه پشمی

دسته : حکایات

چه کشکی چه پشمی

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : هادی بانی فاضل کارشناس فرهنگی کانون استان آذربایجان غربی
منبع : مثل ها و قصه هایشان