کلبه درختی سحر آمیز۶

داستان علمی

دسته : کتابخوانی

فیل آفریقایی بزرگترین حیوان خشکی روی زمین است.آنها کمی بزرگتر از اقوام آسیایی خود هستند و به واسطه گوش های بزرگترشان که تا حدودی مرتبط با اقلیم آفریقاست قابل شناسایی اند و ...

مشخصات فیلم و صوت
نویسنده : مری پوپ آزبرن
اجرا کننده : عطیه احمد زاده
تنظیم پاییزه طاهری