ازآن پس برآمد زایران خروش

ضحاک۶

دسته : شعر خوانی

ازآن پس برآمد زایران خروش

پدیدآمد ازهرسویی جنگ و جوش

شرح فیلم و صوت

ازآن پس برآمد زایران خروش

پدیدآمد ازهرسویی جنگ و جوش

سیه گشت رخشنده روز سفید

گسستندپیوند باجمشید

بروتیره شدفره ایزدی

به کژی گرایید و نابخردی

پدیدآمدازهرسویی خسروی

یکی نامداری زهرپهلوی

سپه کرده و جنگ راساخته

دل ازمهرجمشید پرداخته

یکایک ازایران برآمدسپاه

سوی تازیان برگرفتند راه

شنودند کانجایکی مهتراست

پرازهول شاه اژدها پیکراست

سواران ایران همه شاهجوی

نهادند یکسر به ضحاک روی

به شاهی برو آفرین خواندند

ورا شاه ایران زمین خواندند

کی اژدهافش بیامد چوباد

به ایران زمین تاج برسرنهاد

ازایران وازتازیان لشکری

گزین کرد گردان هرکشوری

مشخصات فیلم و صوت
قالب شعر : مثنوی
اجرا کننده : مریم عباسی
تنظیم پاییزه طاهری