هر که ترا شناسد کار او باریک و هر که ترا نشناسد راه او تاریک

قسمت سوم

دسته : مناجات

الهي اي سزاي كرم و اي نوازنده عالم، نه بآخر شاديست نه با ياد تو غم، خصمي و شفيعي و گواهي و حكم.

شرح فیلم و صوت


الهي هر كه ترا شناسد كار او باريك و هر كه ترا نشناسد راه او تاريك، تو را شناختن از تو رستن است و بتو پيوستن از خود گذشتن است.

الهي بر من آراستي خريدم و از هر دو جهان دوستي حضرت تو گزيدم.

الهي اگر طاعت بسي ندارم در هر جهان جز تو كسي ندارم.

الهي تا بتو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر جهان شيدا شدم نهان بودم و پيدا شدم.

الهي از بنده با حكم ازل چه برآيد و بر آنچه ندارد چه بايد. كوشش بنده چيست؟ كار خواست تو دارد، بجهد خويش نجات خويش كي تواند؟

الهي اي سزاي كرم و اي نوازنده عالم، نه بآخر شاديست نه با ياد تو غم، خصمي و شفيعي و گواهي و حكم.

الهي تو دوستان را بدشمنان مينمائي، درويشان را غم و اندوه دهي، بيمار كني و خود بيمارستان كني، درمانده كني و خود درمان كني، از خاك آدم كني و با وي چندان احسان كني، ناخوردن گندم با وي پیمان كني، و خوردن آن در علم غيب پنهان كني، آنگه او را زندان كني و سالها گريان كني. جباري تو ،كار جباران كني. خداوندي تو، كار خداوندان كني، تو عتاب و جنگ همه با دوستان كني.

الهي از پيش خطر و از پس راهم نيست، دستم گير كه جز تو پناهم نيست.

الهي دستم گير كه دست آويز ندارم، و عذرم بپذير كه پاي گريز ندارم.


مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : مژگان کاووسی قهفرخی
منبع : مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری
کتاب : مناجات خواجه عبدالله انصاری