غریبه و کشاورز

دسته : کتابخوانی

عضو برگزیده مسابقه کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مرحله استانی - آبان 1396

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : آیناز زارع - عضو مرکز رشت یک - استان گیلان