به دنیا آمدن فریدون

قسمت چهاردهم

پادشاهی ضحاک،پنجمین پادشاهی در شاهنامه بود که هزار سال طول کشید.چون ضحاک پادشاه شد،اهریمن از راه های مختلف او را وسوسه کرد و همچنین باعث تبدیل دو مار بر سر شانه های ضحاک شد. ضحاک دستور داد هر شب مغز ۲ مرد را خوراک مار ها کنند.تا اینکه روزی دو نفر به نام های ارمایل و گرمایل در آشپزخانه هرروز یک نفر را فراری داده و به جای آن مغز گوسفند را جایگزین می کردند.شبی ضحاک خواب دید و تعبیر خواب آن به دنیا آمدن کودکی بود که پادشاهی را از او می گرفت و اورا در کوهی اسیر می کرد.سال ها گذشت تا اینکه فریدون،قهرمانی که پدرش به دست ضحاک کشته شده بود،علیه ضحاک قیام کرد و در غاری واقع در کوه دماوند،او را زندانی کرد و شکست داد.

شرح فیلم و صوت

در این داستان می شنویم:

وقتی فریدون به دنیا آمد،مادرش به اندازه کافی شیر نداشت که به او بدهد پس فریدون را به گاو چران که آدمی با خدا بود، سپردند.فریدون با شیر گاو رشد کرد و چنان جوان نیرو مندی شد که در تمام البرز کوه،مردان قوی جرئت مبارزه با او را نداشتند...

مشخصات فیلم و صوت
قصه گو : سمیه امیری
منبع قصه : شاهنامه فردوسی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
موضوع قصه : اسطوره ای ، حماسی ، پهلوانی
نویسنده : سمیه امیری