نیروی کمکی

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش بررسی نیرو های وارد بر جسمی که در مداری می چرخد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

نخ محکم به طول 1.2 متر

توپ تنیس

روش کار:

  • یک سر نخ را محکم دور توپ تنیس گره بزنید.
  • محوطه ی وسیعی در بیرون از خانه پیدا کنید. مراقب باشید کسی در نزدیکی شما نباشد.
  • سر دیگر نخ را در دستتتان نگه دارید، و شروع به چرخاندن توپ بالای سرتان کنید. توپ را خیلی سریع بچرخانید؛کافی است که توپ و نخ هم سطح بمانند.
  • تا وقتی که نخ را نگه داشته اید و به چرخاندن ادامه می دهید،توپ در مداری دور سرتان می چرخد.فکر می کنید چه نیروهایی به توپ وارد می شود؟

چه اتفاقی می افتد ؟

وقتی که توپ می چرخد، اندازه ی حرکت، یا نیروی حرکت توپ سعی می کندتوپ را از مرکزدور کند. این نیرو را نیروی مرکز گریزمی نامند.اگر نخ پاره شود،توپ به پرواز در خواهد آمد. دلیل آن لختی است؛اصلی که می گویداجسام در حال حرکت تمایل دارنددر حال حرکتباقی بمانند. اما نخ نیروی دیگری نیز ایجاد می کندکه تمایل دارند توپ را به طرف مرکز مداربکشد. این نیرو، نیروی مرکزگرا نامیده می شود.این نیرو لختی را جبران می کندو توپ را در مدار نگه می دارد.

آیا می دانید که...

ماهواره ها در فضا شناور نیستند، آن ها واقعا به طرف زمین سقوط می کنند. سرعت چرخش آن هادر مدار ( در حدود 30000 کیلومتر در ساعت) و ارتفاع آنها طوری انتخاب می شود که همواره سطح خمیده ی زمین، با آهنگی برابر با آهنگسقوط ماهواره ها، از زیر آن ها جا خالی می کند؛ در نتیجه ماهواره ها ماهواره ها هیچ گاه به زمین نزدیک نمی شوند.

ماهواره های تلویزیونی در بالای خط استوابا سرعتی برابر با سرعت چرخش زمین، دور زمین می چرخند درنتیجه همیسه بر فراز یک نقطه از سطح زمین هستند.این ماهواره ها را ماهواره های زمین ثابت می نامند.

چرخ و فلک شهر بازی و ماشین های اباس شویی نمونه های دیگری از کاربردنیروی مرکز گریز هستند.وقتی که عملیات شستن لباس کامل شد. لباس خیس و تمیز به واسطه ینیروی مرکز گریز به دیواره های استوانه ی چرخان ماشین لباس شویی فشرده می شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی