گل

اوریگامی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستیمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو