سربند سنتی

دسته : صنایع دستی

وسایل مورد نیاز: روبان ، نقوش سنتی، کش ، نخ و سوزن، قیچی

شرح کاردستی

 ابتدا تکه دوزیهای دوریختنی از لباس را با قیچی برش زده وسپس با نخ وسوزن دور تا دور آن را کوک زده وسپس با روبان دور تا دور آن را دوخته ودر پایان کش را به دو طرف نوار دوخته شده با نخ وسوزن وصل می کنیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، روبان
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : دوختی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم استوان