هواپیما

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل لازم:بطری،چسب،قیچی،کاغذرنگی، تیغ کاتر ، کارتن.

شرح کاردستی


ابتدا با کاترسر بطری رااز بطری جدا می کنیم  سپس سر بطری را داخل بطری قرارمی دهیم و چسب می زنیم بعدباکاغذرنگی کل بطری رامی پوشانیم سپس با کارتن برای دو طرف هوا پیما بال درست می کنیم با مقوا لوله های کوچکی درست می کنیم و زیر هوا پیما به عنوان تایر از آن استفاده می کنیم با کاغذ رنگی نازک برای جلوی آن پره به صورت فرفره درست می کنیم.کاری از اعضای مرکزسرباز

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم بزرگ زاده