نقاشی روی سنگ

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم: سنگ،گواش

شرح کاردستی

ابتدا سنگی را انتخاب کرده  بعد ازشکل یابی با رنگ سفید کامل رنگ کرده و چشم و گوش و بینی آن را با مداد طراحی و مانند شکل رنگ می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : آقای محمدرضا جعفری مرکز۱خاش